Algemene voorwaarden

 

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Esther's dierenpaleis Captain Goodwinstraat 39 7035 AA Kilder KVK: 09187520 
1.2. 'klant': de koper van goederen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

2. Toepasselijkheid
2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Esther's dierenpaleis zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene voorwaarden van toepassing, Het accepteren van een aanbieding dan wel doen van een bestelling houdt in dat u  deze voorwaarden aanvaardt. 


2.2. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring  door Esther's dierenpaleis worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in mogelijk eventuele nadere overeenkomsten te behoeve van Esther's dierenpaleis worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Esther's dierenpaleis ingeschakelde tussenpersoon en andere derden.                                                                                                    2.4 Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet.

 

3. Aanbiedingen en tot standkoming overeenkomsten
3.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Esther's dierenpaleis. Alle uitingen van Esther's dierenpaleis op de website gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.


3.2. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts is dit informatie voor de klant, dat de bestelling bij Esther's dierenpaleis is aangekomen. 


3.3. De overeenkomst met Esther's dierenpaleis  komt tot stand op het moment dat  het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de klant via een tweede e-mail heeft bevestigd (verzendbevestiging). De koopovereenkomst komt dus tot stand op het moment dat Esther's dierenpaleis  een verzendbevestiging voor de artikelen heeft gestuurd.


3.4. De overeenkomst wordt door Esther's dierenpaleis opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden. Afgezien van de verstuurde verzendbevestiging is dit opgeslagen koopcontract voor de klant alleen toegankelijk, indien deze een bijzondere interesse in een nieuwe overdracht kan aantonen.


3.5. Esther's dierenpaleis kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.                 

3.6. Alle aanbiedingen van Esther's dierenpaleis zijn vrijblijvend en Esther's dierenpaleis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.


3.7. Esther's dierenpaleis  behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

4. Herroepingsclausule

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Esther's dierenpaleis bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Esther's dierenpaleis retourneren, conform de door Esther's dierenpaleis verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Esther's dierenpaleis. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Esther's dierenpaleis heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Retouradres is: Esther's dierenpaleis Captain Goodwinstraat 39 7035 AA Kilder 


Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Esther's dierenpaleis bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn of haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn of haar rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Esther's dierenpaleis dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Esther's dierenpaleis of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Esther's dierenpaleis niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Esther's dierenpaleis kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Esther's dierenpaleis dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Esther's dierenpaleis tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Esther's dierenpaleis geen invloed heeft;

f. voor bestrijdingartikelen ( waaronder Advantix, No Worm en Frontline)  waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

5. Garantie

5.1. Al hetgeen in dit artikel wordt bepaald omtrent de garantie van producten geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de klant toekent.
5.2. De garantie vervalt als er reparaties door derden zijn verricht, bij gebreken die zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik, als het artikel slecht onderhouden is of als er sprake is van nalatigheid.
5.3. Voor alle gebreken of fouten van artikelen die optreden tijdens de wettelijk bepaalde garantietermijn bestaat voor de klant de mogelijkheid te kiezen uit reparatie, vervanging of een (deel-)vergoeding van de aankoopprijs. In geval van bijzondere wettelijke voorwaarden heeft de klant vergaande aanspraak op compensatie of vermindering van het aankoopbedrag, alsook op vergoeding van de schade in plaats van de inwilliging en de vervanging van de vergeefse uitgaven.
5.4. Het recht op garantie, financiële compensatie of vermindering van het aankoopbedrag bestaat alleen indien de tegenaanspraak onbetwist rechtsgeldig wordt verklaard of schriftelijk door Esther's dierenpaleis  is erkend.
5.5. De wettelijk bepaalde garantietermijn bedraagt twee jaar.

 

6. Prijzen
6.1. De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.
6.2. Alle prijzen zijn in euro´s en inclusief het BTW-percentage dat geldt in Nederland.
6.3. Verzendkosten zijn niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het versturen van de order wordt de totaalprijs inclusief verzendkosten via de website gecommuniceerd.
6.4. De thans geldende verzendkosten van bestellingen binnen Nederland staan duidelijk op de internetsite vermeld. Boven de 50 euro is de verzending gratis.


7. Levering en levertijd
7.1. Op voorraad zijnde producten worden door Esther's dierenpaleis in beginsel binnen drie dagen verstuurd. Esther's dierenpaleis zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 7 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 2 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Esther's dierenpaleis de betaling inmiddels ontvangen hebben dan zal Esther's dierenpaleis per direct de gedane betaling terugstorten.


7.2. Indien Esther's dierenpaleis een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Esther's dierenpaleis  zich het recht voor de levering op te schorten. 

7.3. Indien u aan Esther's dierenpaleis schriftelijk opgave doet van een adres, is Esther's dierenpaleis gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Esther's dierenpaleis schiftelijk of mondeling opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen worden gezonden. 

 7.4. Esther's dierenpaleis is bevoegd om gebruik te maken van derden bij de uitovering van uw bestellingen.

 

8. Betaling
8.1. Esther's dierenpaleis biedt diverse betalingsmogelijkheden aan, deze  betalingsmogelijkheden zijn volledig veilig. De klant kan bij Esther's dierenpaleis betalen via:
Ideal ( Mollie)

Contant of per pin op de markt.

Rekeninghouder: Esther's dierenpaleis
Bankrekening: NL55RABO 01456 2709 91

8.2. Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

 

9. Spaarkaarten en tegoedbonnen.
9.1. Bij het inleveren van een tegoedbon dient de klant op de specifiek geldende voorwaarden zoals het minimum bestelbedrag, de geldigheidsduur te letten.


9.2. Per bestelling kan slechts één tegoedbon of één korting worden gebruikt.


9.3. Een verzilvering of verrekening achteraf is niet mogelijk.


9.4. Spaarkaarten kunnen worden ingeleverd op de markt dat bedrag wordt verminderd op het aankoopbedrag. Wel zal deze kaart volledig ingevuld zijn.                                

9.5. Op speciale prijsafspraken vervalt de stempelkaart.

9.6. Het doorverkopen van tegoedbonnen of kortingen is niet toegestaan.

 

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al u op grond van einge overeenkomst aan Esther's dierenpaleis verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

 11. Intellectuele en industriele eigendomsrecten

11.1 U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten door Esther's dierenpaleis geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Esther's dierenpaleis garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk mag maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

12. Privacy
12.1. Esther's dierenpaleis respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website. 

12.2. Esther's dierenpaleis zal de door u verstrekte gegegevens opnemen in een bestand. deze gegevens zullen gebruikt worden voor de maandelijkse nieuwsbrief indien u dat wilt. Ook zullen uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en in verband daarmee aan derden ter beschikking worden gesteld.

13. Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14. Klachtenregeling

 1. Esther's dierenpaleis beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Esther's dierenpaleis ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Esther's dierenpaleis binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Esther's dierenpaleis. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Esther's dierenpaleis niet op, tenzij Esther's dierenpaleis schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Esther's dierenpaleis, zal Esther's dierenpaleis naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Esther's dierenpaleis en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2022 - 2024 Esther's dierenpaleis | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel